Szkoła Policealna

zakladki

Regulamin konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

Redakcje miesięczników Monitor Unii Europejskiej i Adwokat Rodzinny oraz Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:
Minister Edukacji Narodowej,
Minister Sprawiedliwości,
Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
Komendant Główny Policji,
Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych,
Naukowcy,
Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych
ogłaszają ogólnokrajowy konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ


Hasłem konkursu jest:

Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. Szkoły, które wykonują zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę.

Regulamin konkursu:
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.               Bezpieczna Szkoła 2011-2012                                    Bezpieczna Szkoła 2012-2013                 


               Bezpieczna Szkoła 2013-2014                                     Bezpieczna Szkoła 2014-2015                 

Przyjaciele