Szkoła Policealna

str10
  
Galeria

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice i rysunki budowlane.
 • Przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów.
 • Projektować proste elementy konstrukcyjne oraz budynki o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji.
 • Wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych.
 • Wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych.
 • Prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacową i magazynową.
 • Wykonywać kalkulacje robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technika budownictwa.
 • Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.
 • Udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
 • Przeprowadzać kontrole jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych.
 • Organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.
 • Kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym.
 • Koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie.
 • Opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy.
 • Określać nakłady rzeczowe do wykonania poszczególnych asortymentów robót.
 • Planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb.
 • Dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu.
 • Oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów.
 • Ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót przy zachowaniu własciwej organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.
 • Likwidować plac budowy.
 • Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o analizę procesów zachodzących w gospodarce rynkowej.

Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa>>Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.Plan nauczania w zawodzie:
technik budownictwa - r.szk.2012/2013

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
B.16 Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia budownictwa ogólnego
-
4
-
-
4
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
2
-
-
5
22. Pracownia zbrojarsko-betoniarska
-
7
3
-
10
Przedmioty zawodowe teoretyczne
23. Budownictwo ogólne
4
2
-
-
6
24. Dokumentacja techniczna
2
1
-
-
3
25. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
1
-
-
1
26. Technologia zbrojarsko-betoniarska
-
2
3
-
5
27. Język obcy zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Pracownia organizacji robót budowlanych
-
-
4
-
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Organizacja robót budowlanych
-
-
4
-
4
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
Przedmioty zawodowe praktyczne
30. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
-
-
2,5
2.5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
31. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3
1
4
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8

Praktyka zawodowa w kl. III - 4 tyg.Przyjaciele