Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • sporządzać przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkulować koszty ich wykonania;
 • dobierać i przygotowywać materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • dobierać narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu;
 • transportować i składować materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać i montować elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać stemplowania stropów;
 • wykonywać konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;
 • wykonywać rusztowania i pomosty robocze;
 • demontować pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
 • oceniać jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządzać rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.
 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • sporządzać przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkulować ich koszty;
 • dobierać i przygotowwywać materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • dobierać narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • transportować i składować materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • wykonywać i montować formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;
 • zabezpieczać formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
 • wykonywać obmiar robót ciesielskich oraz sporządzać rozliczenie robót ciesielskich;
 • oceniać jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • wykonywać obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządzać rozliczenie tych robót.
 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 • określać rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 • zabezpieczać konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;
 • dobierać materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 • dobierać narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • transportować i składować materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • oceniać jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i sporządzać ich rozliczenie.

Kwalifikacje w zawodzie cieśla>>

Plan nauczania w zawodzie:
cieśla - r.szk.2015/2016

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język angielski
1
1
2
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
-
1
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
1
1
-
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
4
B.15 Wykonywanie robót ciesielskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Roboty ciesielskie
6
12
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Podstawy dokumentacji technicznej
1
1
-
2
17. Materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich
6
5
5
16
18. Język obcy w robotach ciesielskich
-
-
1
1
19. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
20. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
1,2
21. Religia
2
2
2
8Przyjaciele