Szkoła Policealna

str10
    

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • określać właściwości techniczne oraz przydatność materiałów do robót dekarskich;
 • dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do określonych robót dekarskich;
 • magazynować, składować i transportować materiały i wyroby budowlane;
 • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót dekarskich;
 • przygotowywać materiały i podkłady do wykonywania robót dekarskich;
 • wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów;
 • montować okna dachowe, świetliki i wyłazy dachowe;
 • montować rynny i rury spustowe;
 • wykonywać obróbki blacharskie dachów i elewacji;
 • wykonywać roboty dekarskie zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • wykonywać pomocnicze roboty ciesielskie, blacharskie,murarskie, betoniarskie, tynkarskie i ślusarsko-kowalskie;
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót dekarskich oraz pomiary inwentaryzacyjne;
 • oceniać jakość wykonanych robót dekarskich,usuwać usterki;
 • wykonywać konserwację, naprawy i rekonstrukcje pokryć dachowych, systemów odwodnieniowych oraz elementów wykończeniowych;
 • dokonywać rozliczeń materiałów, pracy sprzętu i robocizny;
 • obliczać wynagrodzenie za wykonaną pracę;
 • korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno-socjalnego terenu budowy;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa budowlanego, podatkowego i bankowego;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • prowadzić działalność gospodarczą.


Kwalifikacje w zawodzie dekarz>>Plan nauczania w zawodzie:
dekarz - r.szk. 2012/2013

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język obcy
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
1
-
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
-
2
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
3
B.12 Wykonywanie robót dekarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia dekarska
6
12
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Dokumentacja techniczna
3
1
-
4
17. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
18. Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich
5
4
5
14
20. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
21. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,39
0,41
1,18
22. Religia
2
2
2
6

Przyjaciele