Szkoła Policealna

str10

Egzamin gimnazjalny

§32. 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1)w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3)w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, z uwzględnieniem § 149

- ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach,zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
                                                                                                                                                więcej...Egzamin gimnazjalny - kl.III


21 kwietnia 2015 r. - godz.900

21 kwietnia 2015 r. - godz.1100

część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie

część humanistyczna - język polski

   
22 kwietnia 2014 r. - godz. 900

22 kwietnia 2014 r. - godz. 1100

część matemat.-przyr. - przedmioty przyrodnicze

część matemat.-przyr. - matematyka

   
23 kwietnia 2015 r. - godz. 900

23 kwietnia 2015 r. - godz. 1100

język obcy nowożytny - poziom podstawowy

język obcy nowożytny - poziom rozszerzony

Przyjaciele