Szkoła Policealna

str10

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych godz. 1600

Spotkanie z rodzicami uczniów starszych godz. 1630
 

Ewaluacja zewnętrzna


Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

W Zespole Szkół Budowlanych badanie takie zostało zrealizowane w dniach 06-02-2014 r. - 11-02-2014 r.Badania prowadzono oddzielnie w Technikum Budowlanym i w Gimnazjum nr 3. Zbadano dwa obszary działania szkoły: "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych"( Gimnazjum nr 3 i Technikum spełniają to wymaganie na poziomie B), "Rodzice są partnerami szkoły" (Gimnazjum nr 3 i Technikum spełniają to wymaganie na poziomie C). Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.


Raport Technikum         Raport Gimnazjum nr 3

Przyjaciele