Szkoła Policealna

str10
  
Galeria

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Stosować podstawowe pojęcia techniczne i nazewnictwo z zakresu budownictwa;
 • Rozpoznawać obiekty budowlane, poszczególne elementy budynku i ich funkcje oraz technologie budowlane;
 • Rozpoznawać materiały budowlane, rozróżniać ich podstawowe cechy techniczne i zastosowania;
 • Posługiwać się dokumentacją projektową w zakresie rysunków konstrukcyjnych i montażowych z uwzględnieniem normowych oznaczeń graficznych;
 • Rozróżniać części składowe dokumentacji;
 • Rozpoznawać urządzenia zagospodarowania placu budowy;
 • Odczytywać plan montażu konstrukcji i zestawienia elementów montażowych;
 • Rozpoznawać elementy montażowe i sposoby wykonywania węzłów i połączeń elementów;
 • Rozróżniać rusztowania i sprzęt montażowy oraz określać zalecenia dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań;
 • Rozpoznawać elementy konstrukcji stalowej, ich położenie, wymiary, kształt, rodzaje połączeń i łączników;
 • Określać wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowych w zakresie przygotowania elementów konstrukcji stalowej do montażu, zasad wykonywania połączeń, wykonywania próbnego montażu elementów w warsztacie lub na placu budowy, montażu oraz demontażu konstrukcji stalowych;
 • Rozpoznawać prefabrykaty żelbetowe i ich złącza;
 • Określać wymagania dotyczące montażu konstrukcji żelbetowych w zakresie: transportu i składowania prefabrykatów, przygotowania elementów prefabrykowanych do montażu, przenoszenia, ustawienia i zabezpieczenia elementów, wykonywania złączy prefabrykatów;
 • Wskazywać wymagania dotyczące ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, oceny przydatności i przygotowania elementów drewnianych do zmontowania, montażu elementów konstrukcji drewnianej, wykonywania złączy i połączeń, wymiany, wzmacniania i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 • Określać wymagania dotyczące robót towarzyszących ogólnobudowlanych: murarskich, tynkarskich, betoniarskich i zbrojarskich oraz osadzania stolarki i ślusarki budowlanej;
 • Wykorzystywać informacje zawarte w normach, poradnikach, instrukcjach i katalogach producentów elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych;
 • Dobierać elementy konstrukcyjne do montażu na podstawie dokumentacji projektowej oraz katalogów prefabrykatów;
 • Wykonywać obliczenia zużycia materiałów podstawowych oraz pomocniczych do określonych robót konstrukcyjno-montażowych;
 • Wskazywać rodzaje i zasady stosowania przyrządów pomiarowych niezbędnych podczas wykonywania montażu konstrukcji;
 • Kalkulować koszty oraz obliczać należność za wykonaną pracę;
 • Wykonywać proste obliczenia związane z zadaniami zawodowymi na podstawie dokumentacji, norm, katalogów, instrukcji, a w szczególności: obliczenia ciężaru elementu montażowego; rzeczywistej długości elementu, liczby łączników, obliczenia składników zaprawy, roztworu farby na podstawie receptury;
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w robotach konstrukcyjno-montażowych;
 • Wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika na placu budowy podczas wykonywania robót montażowych i towarzyszących, transportu i składowania materiałów i elementów montażowych oraz obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu;
 • Wskazywać odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej konieczne podczas wykonywania prac montażowych;
 • Wskazywać zasady sygnalizacji i kierować pracą żurawia podczas montażu konstrukcji;
 • Wskazywać metody zabezpieczania miejsca prowadzonych robót montażowych;
 • Wskazywać działania w sytuacjach wymagających udzielania pomocy przedlekarskiej;
 • Określać wymagania dotyczące konserwacji elementów konstrukcji i wskazywać rodzaje zabezpieczeń zmontowanej konstrukcji;
 • Wskazywać normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót, obowiązujące w robotach montażowych konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych oraz przewidywać skutki ich nieprzestrzegania.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacje w zawodzie monter konstrukcji budowlanych>>
Plan nauczania w zawodzie:
monter konstrukcji budowlanych

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język obcy
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
1
-
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
-
2
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
3
B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia konstrukcji budowlanych
8
10
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Budownictwo ogólne
2
3
2
7
17. Dokumentacja techniczna
1
1
-
2
18. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
19. Konstrukcje budowlane
3
3
3
9
20. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
21. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,39
0,41
1,18
22. Religia
2
2
2
6

Przyjaciele