Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i B.9, Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27, Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacje w zawodzie monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych>>

Plan nauczania w zawodzie:
monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język angielski
1
1
2
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
-
1
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
4
B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Montaż sieci komunalnych
5,5
9
-
14,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Podstawy budownictwa
3,5
-
-
3,5
17. Sieci komunalne
3
3
-
6
18. Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym
-
2
-
2
B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
19. Montaż instalacji sanitarnych
-
2,5
13
15,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
20. Instalacje sanitarne
-
2,5
4
6,5
21. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym
-
-
2
2
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
22. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
1,2
23. Religia
2
2
2
8


Przyjaciele