Szkoła Policealna

str10
Oferta edukacyjna


 

Budowlanka to perspektywa na przyszłość.
Ciekawa praca. Intratny zawód na kilkadziesiąt lat.
Czas spędzony w naszych murach na pewno nie będzie zmarnowany.
W jakiej dziedzinie obecnie poszukuje się specjalistów?
Jakie rynki pracy w Europie otwierają się obecnie najszerzej?
POMYŚL O SWEJ PRZYSZŁOŚCI!!!

   
   
   
   

4. Szkoła Policealna nr 2:

- technik drogownictwa >>

Do tej szkoły przyjmowani są absolwenci liceów i techników. Nie jest wymagane zdanie matury.

5. Gimnazjum nr 3

- klasy ogólne
- klasa sportowa OSSM (piłka nożna)

   

Ilość lat nauki jest zróżnicowana i uzależniona od typu szkoły. W technikum budowlanym trwa 4 lata, w zasadniczej szkole zawodowej 3 lata a kształcenie w szkole policealnej 2 lata. Po ukończeniu tych szkół wszyscy absolwenci mają prawo przystąpienia do:

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE


WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE.>>

   

Oprócz tego absolwenci techników mają prawo przystąpienia do matury, zdanie której pozwala im na ubieganie o przyjęcie na studia w uczelni dowolnego typu.
MATURĘ >> zdaje się na poziomie podstawowym z trzech obowiązkowych przedmiotów:języka polskiego, matematyki, nowożytnego języka obcego. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia, można wybrać jeszcze, do 6, przedmiotów dodatkowych, uzależnionych od typu uczelni.

   

SZKOŁA ZAPEWNIA:
- przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
-wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości;
- możliwość rozwoju zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań;

   

- dostęp do technik informacyjnych w pięciu pracowniach, wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne;
- efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego;
- kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;

   

- doskonale wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych, ogólnokształcących, świetlicę, bibliotekę, czytelnię, sklepik, bufet, siłownię, salę gimnastyczną, boiska sportowe, basen;
- możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych we współpracujących ze szkołą zakładach pracy;

   

- ciepłą atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów;
- konsultacje pedagoga
- konsultacje psychologa
- opiekę przedlekarską
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce

   

BAZA SZKOŁY >>

- 26 sal lekcyjnych
- 5 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu
- biblioteka
- czytelnia
- sala gimnastyczna
- siłownia

   

- basen
- boiska piłkarskie
- wielofunkcyjna aula
- gabinet pomocy przedlekarskiej
- bufet
- sale symulacyjne do praktycznej nauki zawodu

   

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ >>

- Bezpieczna szkoła
- Modernizacja kształcenia zawodowego
- Renowacja i urządzanie zieleni parkowo-zabytkowej
- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego

   

W ramach konkursu "Bezpieczna szkoła" przeprowadzono szereg działań takich jak: pogadanki, wystawy, seminaria, pokazy mających na celu uświadomienie i utrwalenie zalet zasad bezpiecznego i nieagresywnego postępowania. Szkoła uzyskała certyfikat "BEZPIECZNA SZKOŁA" >>.

   

Projekt systemowy: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU >> realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zadania takie jak: staże/praktyki, targi pracy, fora zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, są realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.

   

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szkolny projekt p.n.

RENOWACJA I URZĄDZANIE ZIELENI


PARKOWO-ZABYTKOWEJ >>


uzyskał akceptację i został zrealizowany w r.szk. 2013/2014 w Lipsku. Zaliczenie stażu zostało potwierdzone indywidualnym certyfikatem dla uczestników.

   

Projekt "MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO" jest realizowany w ramach RPO. Szkoła została doposażona w pracownie do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu:
- pracownia ślusarska
- pracownia betoniarska
- pracownia zbrojarska
- pracownia murarska
- laboratorium materiałów budowlanych
- pracownia dla technika budownictwa
- pracownia dla technika architektury krajobrazu

   

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania zainteresowań w szkole organizowane są wycieczki na ciekawe budowy, do interesujących miejsc, spotkania z interesującymi ludźmi a także kursy pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji np. kurs florystyczny (bukieciarstwa). W ramach realizowanych projektów młodzież uczestniczy w zajęciach na Politechnice Opolskiej, lekcjach on-line.

   

Stałą pozycją w kalendarzu imprez szkolnych jest Wystawa Budowlana. Producenci i wykonawcy związani z branżą budowlaną prezentują na niej najnowsze osiągnięcia myśli technicznej, których uczniowie nie znajdą w podręcznikach. Wykładom i seminariom towarzyszą liczne pokazy oraz prezentacje sprzętu, materiałów oraz technologii. W nowym r. szk. 2014/2015 odbędzie się XII Wystawa Budowlana.

   

W szkole rozwija się działalność kulturalna. Funkcjonuje Klub Teatralny 1212, zespół muzyczny towarzyszy młodzieży w czasie szkolnych zabaw, sekcja szachowa odnosi sukcesy. Koła zainteresowań wspomagają rozwój młodzieży:
- Matematyka z komputerem
- Innowacyjne i kreatywne budowanie
- Język angielski oknem na świat.

   

Tradycją szkoły są również "Dni otwarte" dla młodzieży klas szóstych szkół podstawowych. Ta impreza ma na celu promocję szkoły w środowisku miejskim. Formy realizacji tego przedsięwzięcia są urozmaicone. Od typowego zwiedzania szkoły poczynając a na na eksperymentach fizyczno-chemiczno-muzycznych kończąc.

   

Baza sportowa szkoły jest wyśmienita.
- dwie sale gimnastyczne
- siłownia
- basen
- boiska piłkarskie o sztucznej nawierzchni
Dzięki takim warunkom szkoła odnosi duże sukcesy w imprezach sportowych na terenie miasta i nie tylko. Ostatnim sukcesem sportowym było zdobycie, w 2013 r., MISTRZOSTWA POLSKI w piłce nożnej.

Przyjaciele