Szkoła Policealna

Konkurs ofert na wykonanie zadania

pt. „Remont ciągów komunikacyjnych na I II piętrze szkoły ”.


Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22 ogłasza Konkurs ofert na wykonania zadania pt. „Remont ciągów komunikacyjnych na I II piętrze szkoły ”.

Wykonanie usługi remontowej nastąpi z materiałów Wykonawcy.
Szczegółowe warunki Konkursu Ofert można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22 - pok. nr 22 lub Załącznik nr 1.

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 14.08.2015r.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2015r do godz. 10:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22- pok. nr 22.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy i wypełniony formularz ofertowy.

Wybór oferty nastąpi w dniu 19.06.2015r do godz. 10:30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22- pok. Nr 24

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie wywieszone w dniu 22.06.2015r roku na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22.

Zamówienie nie może przekroczyć wartości kwoty wymienionej w Art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz.U. z 2013r, poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 - tekst jednolity ).


Druk do pobrania


L.p.
Formularz
1.

Załącznik nr 1Przyjaciele