Szkoła Policealna

zakladki Projekt systemowy:
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczy 135 szkół.
We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:
-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
-pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
-efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
-wycieczki zawodoznawcze,

Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zadania projektu, takie jak: staże/praktyki, targi pracy, fora zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, będą realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.

ZAKŁADANE EFEKTY/REZULTATY PROJEKTU:
-Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.
-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.
-Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.
-Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki
-Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.
-Wzrost zainteresowania edukacją zawodową młodzieży Dolnego Śląska.
-Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.
-Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
-Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią.
-Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.
-Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.
               MKZ 2011-2013                                    MKZ 2013-2014                

Przyjaciele