Szkoła Policealna

Terminarz rekrutacji do gimnazjum

L.p.

Data

Działanie

1.

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

2.

2 VI – 25 VI 2015 r.

Składanie podań.

3.

26 VI – 29 VI 2015 r.

Złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

4.

do 2 VII 2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum

5.

do 6 VII 2015 r.

Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum oryginałów dokumentów.

6.

do 7 VII 2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum, po złożeniu przez nich oryginałów dokumentów.Co proponujemy?....Zobacz tutaj>>Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do klasy pierwszej gimnazjum (wyciąg ze statutu szkoły)

9. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
2) na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami.

10. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie ocen i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są według najwyższych średnich ocen, do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

11. Rekrutacji do oddziałów sportowych gimnazjum dokonuje się spośród zawodników piłkarskich klubów sportowych po spełnieniu następujących warunków:
1) bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ministerstwo Sportu i Turystyki;
3) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.

Przyjaciele