Szkoła Policealna

Statut

ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1.

1.      Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy i jest szkołą publiczną zwaną dalej Zespołem.

 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

1)      Gimnazjum nr 3 na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej;

2)      Technikum Budowlane na podbudowie gimnazjum, zwane dalej TB;

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 na podbudowie gimnazjum, zwana dalej ZSZ;

4)      Technikum Uzupełniające nr 3 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;

5)      Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;

6)      Szkoła Policealna nr 2 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej.

 

3. Imię Zespołu: Wojska Polskiego - jest wspólne dla wszystkich szkół będących w jego strukturze.

 

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu, składa się z nazwy Zespołu i szkoły określonej w § 1. ust.2. punkt 1)-6).

1)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Gimnazjum nr 3;

2)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska  Polskiego  w Legnicy Technikum Budowlane;

3)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5;

4)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Technikum Uzupełniające nr 3;

5)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska  Polskiego w Legnicy Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3;

6)      Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Szkoła Policealna nr 2.

 

5.      Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczęciach. Zasady korzystania z nich są zawarte w instrukcji postępowania z pieczęciami i stemplami wprowadzonej w życie zarządzeniem dyrektora Zespołu.

 

§ 2.

1.       Organem prowadzącym Zespół jest Rada Miejska Legnicy.

 

2.   Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

§ 3.

1.  Zespół mieści się w Legnicy przy ulicy Władysława Grabskiego 14/22.

 

§ 4.

1.      Zespół działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, podejmując działania dla zapewnienia realizacji celów zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

2.      Szczegółowe zasady zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu wprowadzającym sposób prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji.

 

§ 5.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach będących w strukturze Zespołu jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania i przedstawia się następująco:

1)      Gimnazjum na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej – 3 lata;

2)      Technikum Budowlane na podbudowie gimnazjum – 4 lata;

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum – 2-3 lata;

4)      Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 3 lata;

5)      Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej –
6 semestrów;

6)      Szkoła Policealna nr 2 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej – 1-2 lata.

 

2. Profile kształcenia ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Miejską i Kuratorem Oświaty.

 

§ 6.

1.  W skład bazy Zespołu wchodzą następujące budynki i urządzenia:

1)      budynek szkolny;

2)      budynek szkolenia praktycznego;

3)      basen i sala gimnastyczna;

4)      boisko sportowe i zielona sala sportowa.

 

§ 7.

Szkic sytuacyjny działki szkolnej Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Przyjaciele