Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych i innych,
 • stosować przepisy bhp, ppoż, prawa pracy i zasady ochrony środowiska,
 • dobierać materiały podstawowe i pomocnicze do produkowanych wyrobów,
 • stosować wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie produkcyjnym,
 • zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zew.,
 • sterować procesem suszenia materiałów drzewnych i kontrolować jego przebieg,
 • nadzorować przygotowanie do pracy, ustawienie i obsługę obrabiarek, maszyn i urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
 • obsługiwać i konserwować obrabiarki i urządzenia w procesie produkcyjnym,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki,
 • organizować i kontrolować procesy technologiczne,
 • posługiwać się programami komputerowego wspomagania przygotowania i prowadzenia procesów produkcyjnych,
 • odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne,
 • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • sporządzać kosztorysy,
 • kontrolować i oceniać jakość elementów, podzespołów i wyrobów,
 • określać zdolności produkcyjne obrabiarek i urządzeń,
 • ustalać warunki magazynowania, pakowania, transportu materiałów i wyrobów,
 • wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacje w zawodzie stolarz>>Stolarz przygotowany będzie do pracy w:
 • działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych
Przykładowe miejsca pracy:
 • zakłady przemysłu meblarskiego, zakłady renowacji mebli, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej,
 • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna’
 • działy techniczno-produkcyjne,
 • laboratoria zakładowe i branżowe,


Plan nauczania w zawodzie:
stolarz - r.szk.2015/2016

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język angielski
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
-
1
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
2
-
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
4
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia wytwarzania wyrobów stolarskich
8
10
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Technologia i materiałoznawstwo
4
4
4
12
17. Podstawy działalności gospodarczej
-
-
1
1
18. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
19. Rysunek zawodowy
2
2
2
6
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
20. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
1,2
21. Religia
2
2
2
8Przyjaciele