Szkoła Policealna

str10
  
Galeria

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Odczytywać rysunki techniczne, schematy, sporządzać szkice.

 • Przygotowywać pod względem technicznym i czasowym realizację typowych robót wykończeniowych. ( tynkarskich i okładzinowych,szklarskich, podłogowych, stolarskich, malarskich i tapeciarskich )

 • Organizować stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, zasad ergonomii i ochrony środowiska.

 • Wykonywać typowe rodzaje robót wykończeniowych

 • Oceniać poprawność wykonanej przez siebie pracy

 • Planować, organizować i wykonywać pomocnicze roboty murarskie

 • Oceniać przydatność materiałów, półfabrykatów i wyrobów stosowanych w robotach wykończeniowych

 • Ustalać i stosować parametry procesu technologicznego.

 • Dokonywać oceny jakościowej wyrobów.

 • Prowadzić renowacje, naprawy i konserwacje wyrobów.

 • Prowadzić racjonalną gospodarkę materiałami, narzędziami i energią.

 • Posługiwać się narzędziami i sprzętem stosowanym przy robotach wykończeniowych

 • Wykonywać pomocnicze czynności zawodowe ogólnobudowlane

 • Wykonywać przedmiar i obmiar robót

 • Wykonywać pomiary inwentaryzacyjne

 • Obliczać zapotrzebowanie materiałowe, wykonywać kosztorysy prac.

 • Rozliczać się z pobranego materiału

 • Pracować w zespole

 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • Posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretować mechanizmy rynkowe i prawa działalności gospodarczej.

 • Korzystać z literatury technicznej, norm i innych źródeł informacji.

 • Oceniać, prezentować i doskonalić własne umiejętności zawodowe.

 • Korzystać ze swoich praw pracowniczych i obywatelskich

 • Zorganizować własny zakład pracy


Kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych>>Plan nauczania w zawodzie:
monter zabudowy i robót wykończeniowych

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język obcy
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
1
-
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
-
2
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
3
B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia systemów suchej zabudowy
8
-
-
8
16. Pracownia malarsko-tapeciarska
-
10
-
10
17. Pracownia posadzkarsko-okładzinowa
-
-
12
12
Przedmioty zawodowe teoretyczne
18. Budownictwo ogólne
2
3
2
7
19. Dokumentacja techniczna
1
1
-
2
20. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
21. Technologia systemów suchej zabudowy
3
-
-
3
22. Technologia malarsko-tapeciarska
-
2,5
-
2,5
23. Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych
0,5
3
3,5
24. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
25. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,39
0,41
1,18
26. Religia
2
2
2
6


Przyjaciele