Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych i innych,
 • stosować przepisy bhp, ppoż, prawa pracy i zasady ochrony środowiska,
 • dobierać materiały podstawowe i pomocnicze do produkowanych wyrobów,
 • stosować wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie produkcyjnym,
 • zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zew.,
 • sterować procesem suszenia materiałów drzewnych i kontrolować jego przebieg,
 • nadzorować przygotowanie do pracy, ustawienie i obsługę obrabiarek, maszyn i urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
 • obsługiwać i konserwować obrabiarki i urządzenia w procesie produkcyjnym,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki,
 • organizować i kontrolować procesy technologiczne,
 • posługiwać się programami komputerowego wspomagania przygotowania i prowadzenia procesów produkcyjnych,
 • odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne,
 • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • sporządzać kosztorysy,
 • kontrolować i oceniać jakość elementów, podzespołów i wyrobów,
 • określać zdolności produkcyjne obrabiarek i urządzeń,
 • ustalać warunki magazynowania, pakowania, transportu materiałów i wyrobów,
 • wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna.


Kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna>>Technik technologii drewna przygotowany będzie do pracy w:
 • działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach:
 • kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu,
 • mistrz działu produkcyjnego,
 • technik kontroli jakości,
 • technik laborant, technolog,
 • technik konstruktor, projektant,
 • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
 • rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, oraz specjalista do spraw BHP.
Przykładowe miejsca pracy:
 • zakłady przemysłu meblarskiego, zakłady renowacji mebli, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej,
 • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna’
 • działy techniczno-produkcyjne,
 • laboratoria zakładowe i branżowe,
 • instytucje badawcze,
 • laboratoria chemiczne,
 • biura projektowe przemysłu drzewnego,
na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca – konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan nauczania w zawodzie:
technik technologii drewna - r.szk.2015/2016

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
3
4
-
-
7
21. Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
-
7
4,5
-
11,5
22. Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich
-
1
1
-
2
23. Praktyki zawodowe
-
-
5
-
5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
24. Technologia wyrobów stolarskich
3
5
2,5
-
10,5
25. Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym
-
-
1
-
1
26. Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym
-
-
1,5
-
1,5
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Przedmioty zawodowe praktyczne
27. Organizacja produkcji w zakładach przemysłu drzewnego
-
-
2
2,5
4,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich
3
2
2
1,5
8,5
29. Procesy technologiczne w przemyśle drzewnym
-
-
1,5
2
3,5
Przedmioty nadobowiązkowe
30. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
31. Religia
2
2
2
2
8

Praktyka zawodowa w kl. III - 4 tyg.Przyjaciele