Szkoła Policealna

Terminarz rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej

L.p.

Data

Działanie

1.

2 VI – 25 VI 2015 r.

Składanie podań.

2.

26 VI – 29 VI 2015 r.

Złożenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

3.

do 2 VII 2015 r.

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych

4.

do 6 VII 2015 r.

Złożenie w wybranej szkole oryginałów dokumentów.

5.

do 7 VII 2015 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych, po złożeniu przez nich oryginałów dokumentów.

6.

8 VII -  9 VII 2015 r.

Przyjmowanie kopii dokumentów kandydatów, przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

7.

do 10 VII 2015 r.

Ogłoszenie list przyjętych w szkołach prowadzących drugi nabór.

8.

do 31 VIII 2015 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

9.

do 31 VIII 2015 r.

Składanie podań do szkoły policealnej

10.

do 31 VIII 2015 r.

Ogłoszenie wyników naboru do szkoły policealnej.

 

Rekrutacja do TechnikumCo proponujemy?....Wejdź i zobacz!Technik architektury krajobrazu   Technik budownictwa
 
Technik instalacji i urządzeń sanitarnych   Technik technologii drewna
 
Technik logistyk  Regulamin rekrutacji do Technikum Budowlanego w r.szk. 2015/2016

 

§ 1

Regulamin dotyczy rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych Technikum Budowlanego w zawodach nierobotniczych:

- technik architektury krajobrazu;

- technik budownictwa;

- technik technologii drewna;

- technik instalacji i urządzeń sanitarnych;

- technik logistyk;

 

 

§ 2

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na
podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka
polskiego, matematyki, z obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz z geografii – dla kandydatów
w zawodzie technik logistyk, z biologii – dla kandydatów w zawodzie technik architektury krajobrazu,
z fizyki – dla kandydatów w pozostałych zawodach;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum;

4) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno
- kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

a) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

-  liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, języka
obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu podzielonej przez 10;

- liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

b) 40 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz odpowiednio z geografii, biologii lub fizyki, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

• 10 punktów – ocena: celujący,

•   8 punktów – ocena: bardzo dobry,

•   6 punktów – ocena: dobry,

•   4 punkty – ocena: dostateczny,

•   0 punktów – ocena: dopuszczający;

 

c) 10 punktów za:

• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 2 punkty,

• inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenie gimnazjum:

- maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim

(1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),

- maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

(1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub
innych konkursach tematycznych,

- 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia, świadczące o jego dodatkowych zainteresowaniach.

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę brane są łącznie
następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§ 3

1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1500 (pokój nr 27, telefon kontaktowy 76 724 53 00), w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.

 

2. Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 2 czerwca 2015 r r. do 25 czerwca 2015 r. i otrzymuje skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu określenia przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

 

3. W terminie od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r. dołącza następujące dokumenty:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,

a ponadto:

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych określonych przez Kuratora Oświaty,

- opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

- dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie, nadające uprawnienia wymienione w § 2 ust.3,

 

 

§ 4

1. Ogłoszenie list kandydatów nastąpi nie później niż 2 lipca 2015 r.

 

2. Kandydaci zakwalifikowani do Technikum są obowiązani złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty nie później do
6 lipca 2015 r.

 

3. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów nastąpi nie później niż 7 lipca 2015 r.

 

4. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła prowadzi drugi nabór na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

5. Składanie dokumentów, przez kandydatów, w drugim naborze– do 9 lipca 2015 r.

 

6. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w trakcie drugiego naboru nastąpi nie później niż 10 lipca 2015 r.

 

7. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia po drugim naborze, szkoła prowadzi trzeci nabór na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

8. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w trakcie trzeciego naboru nastąpi nie później niż 31 sierpnia 2015 r.

 

9. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

 

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. ( Dz. U. poz. 204 ze zmianami);
 • Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie
  terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół
  ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015;
 • Statutu Zespołu Szkół Budowlanych;

Przyjaciele