Szkoła Policealna

str10
  
Galeria

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Wykorzystywać znajomość ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych budynków i ich elementów, budowlanych instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i c. o.
 • Wykorzystywać znajomość przepisów prawnych stosowanych w budownictwie.
 • Wykorzystywać znajomość właściwości materiałów budowlanych oraz warunków technicznych ich transportu, odbioru i składowania.
 • Wykorzystywać znajomość zasad budowy muru, wykonywania wiązań, rodzajów i metod wykonywania tynków oraz wykonywania konstrukcyjnych i pomocniczych robót murarsko-tynkarskich.
 • Wykorzystywać znajomość ogólnej budowy, obsługi i konserwacji mechanicznych urządzeń tynkarskich, betoniarek, mieszarek oraz urządzeń podnośnikowych.
 • Wykorzystywać znajomość zasad wykonywania robót izolacyjnych, naprawczych i remontowych.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowiska pracy dla robót murarskich i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
 • Rozróżniać i dobierać materiały budowlane murarskie (podstawowe i pomocnicze) oraz składować i transportować je na stanowisko pracy.
 • Posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień.
 • Czytać budowlaną dokumentację techniczną i sporządzać szkice robocze.
 • Wykorzystywać normy i instrukcje.
 • Wykonywać roboty murarskie zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 • Wykonywać pomocnicze czynności zawodowe ogólnobudowlane, w tym remontowe, rozbiórkowe i naprawcze.
 • Wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót murarskich.
 • Sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe dotyczące stanowiska pracy.
 • Korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno-socjalnego placu budowy.
 • Oceniać jakość materiałów budowlanych i prawidłowość wykonywanych robót.
 • Rozwiązywać charakterystyczne dla zawodu zagadnienia technicznotechnologiczne na stanowisku pracy.
 • Komunikować się i współpracować z zespołem na budowie.
 • Wykorzystywać znajomość procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).
 • Tworzyć dokumenty różnego typu, w szczególności podania, wnioski kredytowe, zeznania podatkowe, rozliczenia materiałowe.
 • Udzielać pomocy w nagłych wypadkach.


Kwalifikacje w zawodzie murarz-tynkarz>>
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Plan nauczania w zawodzie:
murarz - tynkarz - r.szk. 2012/2013

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język obcy
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
1
-
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
-
2
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
3
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia murarsko-tynkarska
8
10
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Budownictwo ogólne
2
3
2
7
17. Dokumentacja techniczna
1
1
-
2
18. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
19. Technologia murarska i tynkarska
3
3
3
9
20. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
21. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,39
0,41
1,18
22. Religia
2
2
2
6


Przyjaciele