Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej
 • wykonywanie innych zadań związanych z powyższym
 • nadzór innych pracowników

Kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych>>

Plan nauczania w zawodzie:
technik urzadzeń sanitarnych - r.szk.2015/2016

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Montaż sieci komunalnych
-
8,5
-
-
8,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
21. Podstawy budownictwa
7
-
-
-
7
22. Sieci komubalne
-
6
-
-
6
B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
23. Montaż instalacji sanitarnych
-
3
5
-
8
Przedmioty zawodowe teoretyczne
24. Instalacje sanitarne
1,5
1,5
1,5
-
4,5
B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
25. Dokumentacja budowy oraz eksploatacji sieci komunalnych
i instalacji sanitarnych
-
-
6
3
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
26. Organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
-
-
3,5
1
4,5
27. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym
-
-
0,5
0,5
1
28. Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym
-
-
0,5
1
1,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
29. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
30. Religia
2
2
2
2
8

Praktyka zawodowa w kl. III - 4 tyg.Przyjaciele