Szkoła Policealna

Statut

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§ 49.

Zasady ogólne

 

1.      Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego  systemu oceniania ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)      dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach ucznia, jego uzdolnieniach lub trudnościach, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 50.

 

1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej.

 

2.      Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów zespołu klasowego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania norm etycznych.

 

§ 51.

 

1.      Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)      formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      informowanie uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

3)      informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4)      informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5)      stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

6)      systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

7)      dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

8)      informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

9)      informowanie ucznia, nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, o przewidywanej ocenie rocznej, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

10)  umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

11)  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

12)  uzasadnianie ustalonej oceny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów w terminie 5 dni;

13)  udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów.

 

§ 52.

 

1.      Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2)      usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach;

3)      regularne odrabianie zadań domowych;

4)      prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych, wymaganych przez nauczyciela;

5)      aktywne uczestnictwo w zajęciach;

6)      na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice i przedmiotach artystycznych.

 


Przyjaciele