Szkoła Policealna

str10
  
Galeria

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy dla robót betoniarskich i zbrojarskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
 • Rozróżniać i dobierać materiały budowlane stosowane w robotach betoniarskich i zbrojarskich, określać ich cechy techniczne i przydatność do stosowania oraz składować je i transportować na stanowisko pracy.
 • Posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót zbrojarskich i betoniarskich, nie wymagających dodatkowych uprawnie.
 • Czytać dokumentację techniczną, w szczególności rysunki konstrukcyjne elementów budowlanych.
 • Sporządzać szkice robocze.
 • Wykorzystywać normy i instrukcje.
 • Wykonywać i usuwać proste deskowania i formy do robót betoniarskich.
 • Przygotowywać zbrojenie do konstrukcji żelbetowych.
 • Montować zbrojenie w deskowaniach i w formach.
 • Zamawiać i rozliczać materiały na stanowisku pracy.
 • Ręcznie i mechanicznie przygotowywać mieszanki betonowe według otrzymanych receptur oraz przybliżonych metod ustalania składu betonu.
 • Transportować, układać i zagęszczać mieszanką betonową oraz pielęgnować zwięzły beton w różnych porach roku.
 • Wykonywać podstawowe elementy konstrukcji monolitycznych oraz prefabrykaty betonowe i żelbetowe zgodnie z normami, warunkami technicznymi i przepisami jakościowymi.
 • Wykonywać roboty zbrojarskie i betoniarskie oraz czynności pomocnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,przepisami przeciwpożarowymi, a także z zachowaniem dbałości o stan środowiska naturalnego.
 • Wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne oraz obmiary robót betoniarskich i zbrojarskich.
 • Sporządzać umowy o wykonanie prostych robót budowlanych.
 • Obliczać wynagrodzenie za pracę.
 • Komunikować się i współpracować z zespołem na budowie.
 • Udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Wykorzystywać znajomość procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu pracy lub prowadzeniu w przyszłości samodzielnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje w zawodzie betoniarz-zbrojarz>>
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Plan nauczania w zawodzie:
betoniarz - zbrojarz - r.szk. 2013/2014

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język obcy
1
2
1
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
1
-
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
-
2
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
3
B.16 Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Pracownia zbrojarsko - betoniarska
8
10
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Budownictwo ogólne
2
3
2
7
17. Dokumentacja techniczna
1
1
-
2
18. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
19. Technologia zbrojarsko - betoniarska
3
3
3
9
20. Język obcy zawodowy
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
21. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,39
0,41
1,18
22. Religia
2
2
2
6


Przyjaciele