Szkoła Policealna

str10
  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać rodzaje pieców grzewczych;
 • posługiwać się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórki;
 • dobierać konstrukcję i wielkość pieców grzewczych murowanych w zależności od rodzaju i wielkości pomieszczenia;
 • sporządzać przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką oraz kalkulację kosztów ich wykonania;
 • dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
 • przygotowywać zaprawy oraz mieszanki betonowe do wykonywania murowanych pieców grzewczych;
 • wykonywać fundamenty pod konstrukcje murowanych pieców grzewczych;
 • murować piece grzewcze;
 • osadzać elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
 • wykonywać roboty związane z wykończeniem obudowy murowanych pieców grzewczych;
 • podłączać murowane piece grzewcze do przewodów kominowych;
 • wykonywać inwentaryzację murowanych pieców grzewczych;
 • wykonywać roboty związane z remontem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
 • oceniać jakość wykonanych robót związanych z remontem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
 • wykonywać obmiar robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych i sporządza rozliczenie tych robót.
 • rozróżniać rodzaje i konstrukcje kominków;
 • posługiwać się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania kominków i ich rozbiórki;
 • dobierać konstrukcję i wielkość kominków w zależności od ich przeznaczenia i wielkości pomieszczeń;
 • dobierać materiały, narzędzia, i sprzęt do robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką;
 • sporządzać przedmiar robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką i kalkulację kosztów ich wykonania;
 • przygotowywać zaprawy i mieszanki betonowe do robót związanych z wykonywaniem kominów i ich remontem;
 • wykonywać fundamenty pod konstrukcje kominków;
 • wykonywać kominki murowane i wykonuje kominki z gotowych elementów;
 • montować w kominkach elementy metalowe oraz wkłady i kasety kominkowe;
 • wykonywać roboty związane z wykończeniem obudowy kominków;
 • podłączać kominki do przewodów kominowych;
 • wykonywać inwentaryzację kominków;
 • wykonywać roboty związane z remontem kominków i ich rozbiórką;
 • oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem kominków i ich remontem;
 • wykonywać obmiar robót związanych z wykonaniem kominków, ich remontem i rozbiórką i sporządza rozliczenie tych robót.Kwalifikacje w zawodzie zdun>>Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zdun powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania pieców grzewczych murowanych i kominków;
 • remontowania pieców grzewczych murowanych i kominków;
 • wykonywania rozbiórki pieców grzewczych murowanych i kominków.Plan nauczania w zawodzie:
zdun - r.szk.2015/2016

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
1
2
2
5
2. Język angielski
1
1
2
4
3. Historia
1
1
-
2
4. Wiedza o społeczeństwie
-
-
1
1
5. Matematyka
1
1
2
4
6. Fizyka
1
-
-
1
7. Biologia
1
-
-
1
8. Chemia
1
-
-
1
9. Geografia
1
-
-
1
10. Podstawy przedsiębiorczości
-
2
-
2
11. Informatyka
-
1
-
1
12. Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
1
14. GDDW
1
1
1
4
B.19 Wykonywanie robót zduńskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
15. Roboty zduńskie
8
10
12
30
Przedmioty zawodowe teoretyczne
16. Podstawy dokumentacji technicznej w budownictwie
2
2
-
4
17. Materiałoznawstwo i technologia robót zduńskich
4
5
4
13
18. Język obcy w budownictwie i robotach zduńskich
-
-
2
2
19. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
1
1
  Razem godzin tygodniowo
27
29
30
86
Przedmioty nadobowiązkowe
20. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
1,2
21. Religia
2
2
2
8Przyjaciele